Professor Aibin He
ahe@pku.edu.cn


Chen Li

li2006chen@126.com

Keep fighting, keep smiling.

Changhao Wang

wchao0117@163.com

Practice makes perfect.

Yaxi Liu

1801111862@pku.edu.cn

Never give up!

Min Liu

liumin1997316@gmail.com

Less is more.

Chao Dong

15071453353@163.com

He joins He lab in 2021, and He is very interested in developing new single-cell technologies. 

Xiaoxuan Meng

xiaoxuanmeng66@gmail.com

Youth means limitless possibilities.

Shuaifang Yan

201711140136@mail.bnu.edu.cn

The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper.

Xubin Chen

chenxubin1017@163.com

Be humble. Sit down!

Kexin Xian

xiankexin2021@163.com

Energy and persistence conquer all things.

Tong Zhang

2301112447@stu.pku.edu.cn

Nothing is impossible for a willing heart.

Xingyu Ni

m18382095358@163.com

Yudian Wu

wuyudian@stu.scu.edu.cn

Mengzhu Yin

3175645843@qq.com

Qijia Wang

wangqijia2001@163.com

Qingming Xue

18743323635@163.com

Fei Wu

wufei0724@163.com

Xiaoyuan Zhang

404869542@qq.com

Gege Li

liggcharon@163.com

Shanshan Ai

Yanzhu Yue

Yingjie Luo

Xin Li

Haiqing Xiong

Qianhao Wang

Youdong Zhang

Yunkun Bian