Lab members

Principal Investigator

Aibin He

ahe@pku.edu.cn

Professor

Postdoctoral Researchers

Chen Li

li2006chen@126.com

Keep fighting, keep smiling.

Graduate Students

Tong Zhang

2301112447@stu.pku.edu.cn

Nothing is impossible for a willing heart.

Xubin Chen

chenxubin1017@163.com

Be humble. Sit down!

Kexin Xian

xiankexin2021@163.com

Energy and persistence conquer all things.

Yaxi Liu

yliu_1996@pku.edu.cn

Never give up!

Shuaifang Yan

201711140136@mail.bnu.edu.cn

The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper.

Xiaoxuan Meng

xiaoxuanmeng66@gmail.com

youth means limitless possibilities.

Min Liu

liumin1997316@gmail.com

Less is more.

Chao Dong

15071453353@163.com

He joins He lab in 2021, and He is very interested in developing new single-cell technologies. 

Undergraduate Students

Xingyu Ni

m18382095358@163.com

Yudian Wu

wuyudian@stu.scu.edu.cn

Mengzhu Yin

3175645843@qq.com

Alumnus

Shanshan Ai

Yanzhu Yue

Haiqing Xiong

Qianhao Wang

Youdong Zhang

Yunkun Bian